تعبیر خواب - 22

 

آب انبار

   اگر در خواب ببینید که آب انبار می سازید تعبیرش این است که بر مال دنیا حریص می شوید و از مالتان خرج نخواهید کرد و اگر اگر در آب انبار بیفتید تعبیرش این است که در مال و ثروت غرق می شوید.

 

پرواز کردن

   اگر در خواب دیدید که مانند مرغ ( پرنده) از جایی به جایی می پرید تعبیرش این است که به سفر می روید و به اندازه پریدنتان از زمین جاه و مقام به دست می آورید . اگر مستقیم به آسمان بپرید ضرر می کنید و اگر در آسمان ناپدید شدید عمرتان کوتاه می شود. محدبن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که از جانب قبله بپرد و باز به همانجا بر گردد به او منفعت می رسد. اگر از بام خود به بام دیگر بپرد از همسرش جدا می شود و با کس دیگری ازدواج می کند و اگر از خانه ی خود به جایی نامعلوم بپرد عمرش کوتاه می شود و اجل او نزدیک است اگر به آسمان بپرد به سفر حج می رود.

 

چوب

   دیدن چوب راست در خواب نشانه خوب شدن کار است و اگر در خواب چوب کج دیدید تعبیرش آن است که کارتان مغشوش است اگر چوب را شکسته دیدید علامت آن است که با انسانهای دروغگو ومنافق هم صحبت می شوید.

 

خورشید گرفتگی ( خسوف )

   خطری شما را تهدید می کند صدقه بدهید و به محرومان کمک کنید.

 

زلزله

   ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببینید که زلزله آمده و زمین تکان می خورد تعبیرش آن است که از اغنیا و شما رنج و آسیب می رسد به همان اندازه ایی که زمین لرزیده است. برخی دیگر تعبیر آن را رسیدن آفت و بیماری به مردم می دانند . اگر ببینید که زمین زیر و رو شد تعبیرش این است که بلایی عظیم به آن شّهر و دیار می رسد و اگر ببیند که فقط خانهاش ویران شد تعبیرش این است که به اهل آن خانه آسیبی میرسد. امام صادق علیه السلام در این باره فرموده اند: اگر ببینید در خواب که زلزله شده تعبیرش محنت و بلایی عظیم است مانند بیماری و قحطی. در کل زمین لرزه در خواب تعبیرش بد است برای اهل آن خانه و دیار.

 

صدف

   تعبیر دیدن صدف در خواب این است که به زودی مهمانی همراه با هدایای نفیس برایتان می رسد.

 

صخره یا سنگ

   تعبیرش غرق شدن شما در دریا یا رودخانه است. مراقب باشید و صدقه بدهید.

علم

   تعبیر دیدن علم در خواب فردی دانا است یا علمی توانگر اگر دیدید که علم زیادی دارید و قادر به پاسخگویی همه سوالات هستید از کسی خیری به شما می رسدولی اگر از علمتان کم شود تعبیرش بر عکس است. کرمانی می گوید: تعبیر دیدن علم در خواب سفر است. اگر از کسی علمی را می آموختید تعبیرش جاه و بزرگی است مخصوصا اگر آن عالم را با لباسی سفید یا سبز ببینید. جابر می گوید: اگر فردی که به شما علم را می آموزد با لباس سفید بود تعبیرش این است که به شما منفعت می رسد و اگر با لباسی سیاه بود قاضی یل خطیب  میشوید. حضرت امام صادق علیه السلام تعبیر دیدن علم در خواب را مهتری - سفر -جاه و بزرگی و نیکی احوال می دانند.

 

قرآن خواندن

   اگر در خواب دیدید که آیه رحمت می خوانید تعبیرش بشارت و مژدگانی از سوی حق است پس خدا را شکر کنید. اگر در خواب دیدید که آیه عذاب می خوانید تعبیرش خشم حق تعالی است پس توبه کنید. اگر در خواب دیدید که حافظ قرآن شده اید تعبیرش عالم و امانت دار شدن است. امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: خواندن فرآن در خواب نشانه سلامتی یافتن از آفت ها ، توانگری ، مراد دل  و کام یافتن ، پرهیزکاری و دوری خلایق از مناهی (نهی شده ) است.

 

موی سر را تراشیدن

   اگر در خواب دیدید که موی سرخود را می تراشید نشانه این است که از محنت و ذلت بیرون می آیید. تعبیر دیگر آن توبه از گناهان است و شخصی مومن و پارسا شدن است.

 

 

/ 153 نظر / 58 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرزانه

خواب دیدم موقع شانه کردن موهایم یک قسمتش از ته ریخت و یک قسمت سرم کاملا کچل شد

عسل

گندم جوانه زده چه تعبیری دارد؟

علیرضا

سلام من یک خوابی دیدم که می خوام برام تعبیر کنید خواب دیدم که ندانسته به موهای سرم داروی مو بر زدم و هرچی که دست تو موهام می زدم از جلو موهام قلوه کن می شد و تو دستم می اومد تعبیرش چیه لطفا برام ایمیل کنید

سلام من خواب دیدم مرده به من خرماوحلوا تعهرف میکنه تعبیرس چیه؟ ممنون میشم

شکوفه

سلام دیدم رفتم یک جای زیارتی از دری وارد شدیم مادر مامانم چون نوحه خوانی بود داشت گریه میکرد مادرم جلو جلو حرکت میکرد در راه سه شیرینی برداشتم خوردم ویکی را به مادرم دادم بعد مادربزرگ مامانم رو که مرده ، دیدم که گفت مادر مراقب باش دستشویی رفتی چادرت نجس نشود درآنجا کارم را انجام دادم درحال بیرون آمدن مردی چادرم را دزدید من دزد را دیدم بعد خاله ام که مجرد است به من یک چادر و یک جوراب ویک مقنعه یا روسری داد. من زیارت گاه را زیارت نکردم.

خاله

سلام خواب پدرم که تازه به رحمت خدا رفته را دیدم که با عمویم که فوت کرده بود باهم بودنند پسر عمویم سبدی پر از انجیر سیاه به من داد ولی از آن نخوردم تعبیرش چیست ممنون

خاله

سلام خواب پدرم که تازه به رحمت خدا رفته را دیدم که با عمویم که فوت کرده بود باهم بودنند پسر عمویم سبدی پر از انجیر سیاه به من داد ولی از آن نخوردم تعبیرش چیست ممنون

li

سرنگ

li

سرسرنگ[لبخند]

رضا

تعبیر این خواب در دوران بارداری دیگران میبینند چشمهای بچه ریز است چیست