تعبير خواب


+ تعبیر خواب - 23

 

آبستنی ( بارداری )

   ابن سیرین می گوید اگر در خواب ببیند که شکم او بزرگ شده است. تعبیرش این است که مال و نعمت دنیا نصیبش می شود هرچه بزرگتر مال او بیشتر. خوب است که مقداری را در راه خدا صرف کند و خمس و زکات آن مال را هم بدهد.

 

تئاتر ( تماشاخانه )

   اگر در خواب خود را مشغول تماشای تئاتر دیدید خوب است و اگر بیکار هستید به زودی به کار خوبی مشغول می شوید و اگر کاسب هستید کسادی کارتان بر طرف می شود. اگر اداری یا کارگر هستید رتبه یا حقوقتان زیاد می شود. اگر به تئاتر داخل شدید اما نمایش نصفه کاره ماند و شما بیرون آمدید ممکن است از کار برکنار شوید و یا محل کارتان عوض شود.

 

روشنایی

   اگر در خواب روشنایی دیدید تعبیرش این است که کار شما نیک می شود و تعبیر دیگر آن رسیدن نعمت به شماست.

 

زنبور

   ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن زنبور در خواب مردی بی همت و کم اراده است. اگر ببینید که زنبور نیشتان می زند تعبیرش این است که از فردی بی نام ونشان به شما آسیب می رسد و یا سخنی زشت از او می شنوید. اگر اطراف خود را پر اززنبور دیدید تعبیرش این است که در بین دشمنان گرفتار می شوید بخ ویژه اگر زنبورها شما را نیش بزنند. کرمانی می گوید: اگر کسی در خواب ببیند زنبور نیشش می زند تعبیرش این است که از فردی بد ضرر می بیند و اگر زنبور را بکشد تعبیرش پیروزی بر دشمن است. امام صادق علیه السلام تعبیر دیدن زنبور در خواب را بر شش وجه می دانند: غوغا . مردم دشمن . لشکر . ملخ . دون . فرزند.

 

ضرب زدن ( ضرابی )

   ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ضرابی و ضرب زدن در خواب آن است که باید سخن گفتنتان را اصلاح کنید و با خلق خدا با تندی وخشم و تکبر صحبت نکنید. اگر دیدید که در خانهخوئ ضرب می زنید خبر خوبی به شما می رسد. اگر هنگام ضرب زدن کسی را دیدید تعبیرش این است که از آن فرد به شما خیری می رسد ولی اگر موقع ضرب زدن ضرب شکست تعبیرش خوب نیست و خبر بدی می شنوید. صدقه بدهید.

 

طایع ( فرمان / امر )

   ابن سیرین می گوید : اگر در خواب دیدید که کسی به شما فرمان داد و گفت برو خزانه را مهر کن تعبیرش این است که به جاه و بزرگی می رسید. ابراهیم می گوید: اگر در خواب دیدید که بزرگی به شما فرمان داد تعبیرش رسیدن مالی برای شماست. امام صادق علیه السلام دیدن فرمان ( طایع ) در خواب را بر  سه وجه می دانند: جاه و بزرگی - خزانه داری - جمع کردن مال .

 

گریختن

   گریختن یا فرار کردن از حیوانات وحشی بیابان خواب خوبی است به زودی از گرفتاری و رنجی رها می شوید و از حادثه ایی که قرار بود برایتان پیش بیاید مصون می شوید.

 

لوح

   اگر در خواب لوح محفوظ را دیدید تعبیرش این است که فردی سخنور ، عالم و دانا می شوید و تعبیر دیگر آن آموختن علم زیاد است.

 

هاون

   ابن سیرین می گوید دیدن هاون در خواب تعبیرش دو شریک است که از یکدیگر جدا خواهند شد. اگر دیدید که در هاون چیزی می کوبید و آن چیز خوردنی بود تعبیرش منفعت است اگر آن چیز دارو بود مالی به شما می رسد و اگر آن چیز شیرین بود تعبیرش منفعت و فایده است و اگر تلخ بود ضرری به شما خواهد رسید.

 

یوزپلنگ

   اگر یوزپلنگ در خواب دیدید که قصد حمله به شما را دارد مواظب دوستان خود باشید که یکی از آنها به شما نارو می زند و شخص قوی و با نفوذی قصد آزار و اذیت شما را دارد، صدقه بدهید و ذکر خدا را بگویید.

 

 

پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

 

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

 

 

 

نویسنده : مهدی ; ساعت ۱:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱٥
    خواب شما؟()   لینک