تعبير خواب


+ تعبیر خواب - 26

 

 

حجامت کردن

   اگر در خواب دیدید حجامت کرده اید و این حجامت مستوره باشد خوب است. اگر در خواب دیدید که از بدنتان خون می آید نشانه این است که مال بسیار به دست می آورید. هنگام خون گرفتن اگر گفتید از رگم خون می آید تعبیرش این است که ثروتی به دستتان می رسد.

 

خورشید

   دیدن خورشید در خواب خیلی خوب است. روشنایی در کارتان می افتد وصاحب فرزند نیکی می شوید.

 

خاج ( صلیب )

   اگر صلیب در خواب دیدید تعبیرش این است که دچار عشق می شوید و دوری و هجران در پی دارد بر نفس چیره شوید و اراده را قوی کنید تا گرفتار عشق نشوید.

 

راه

   امام صادق علیه السلام دیدن راه را نشانه دنیا . آرامش . کار نیکو . خیر وبرکت . آسانی و راحتی مردم می دانند. ابن سیرین نیز در این باره می گوید: دیدن راه در خواب نشانه دین و استقامت در آن و جستجو و راستی در دین و دنیاست. اگر در خواب دیدید که در شاهراه می روید تعبیرش این است که به راه دین می روید. کرمانی می گوید: اگر در راهی می رفت و خسته نمی شد تعبیرش گرفتن حق خود است.

 

ظلمات ( تاریکی )

   ابن سیرین می گوید: اگر در خواب دیدید که از تاریکی به روشنایی آمدید تعبیرش باز شدن راه دین بر شماست. حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند: تعبیر دیدن ظلمات ( تاریکی ) در خواب عبارت است از : فکر - تحیر - تعطیل کردن کار - بدعت و گمراهی

 

فربه و چاق بودن

   اگر فردی فربه و چاق را در خواب دیدید ممکن است دچار گرفتاری و مشکلات بشوبد. اگر خودتان را چاق دیدید تعبیرش این است که در زندگی اعتدال را رعایت نمی کنید و اتفاقی بد برایتان به وقوع خواهد پیوست اما اگر اعتدال را رعایت کنید و از لج بازی دست بر دارید و برنامه زندگیتان را منظم کنید برطرف خواهد شد.

 

   گلوله

   اگر گلاوله در خواب دیدید که از تفنگ شلیک شد ممکن است کارتان را عوض کنید و یا بازنشسته یا بازخرید شوید. اگر گلوله ایی را در راه پیدا کردید تعبیرش این است که از حادثه ایی جان سالم به در می برید. همواره خدا را شکرگذار باشید.

 

لباس

   ابن سیرین درباره دیدن لباس در خواب می گوید: اگر در خواب دیدید که لباس تابستانی را در زمستان پوشیده اید. تعبیرش زیاد شدن مال و پوشیدن لباس زمستانی در تابستان تعبیرش ترس و بیم و هراس است.   پوشیدن لباس مهتران نشانه نشانه رسیدن به ریاست است.   لباس علما را اگر پوشیدید تعبیرش بهره مندی از علم استو   پوشیدن لباس صوفیان دست کشیدن از دنیاست.   لباس توانگران تعبیرش جمع کردن مال دنیا و حریص بودن در آن است.   حضرت امام صادق علیه السلام در این خصوص فرموده اند: دیدن لباس در خواب هفت تعبیر دارد که عبارتند از : دین پاک ، توانگری ، عزت و جاه ،فایده ، عیش و نوش و عدل.

 

مسح کردن

   اگر فردی در خواب دید که مسح کرد، تعبیرش این است که خداوند به وی فرزندی می دهد که دانشمند و عالم می شود که مردم از او پیروی می کنند. اگر در خواب دید که مسح بر کفش کردید تعبیرش رو به راه شدن کسب و کار است.

 

ناودان

   اگر در خواب ناودان بر بام خانه دیدید تعبیرش ریاست و همچنین زیاد شدن ثروت است. جاری شدن آب از ناودان نشانه روی کردن ثروت به انسان و نشستن بر ناودان و جاری شدن آب از آن تعبیرش یافتن دوستی خوب است.

 

 

 پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

 

 

نویسنده : مهدی ; ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
    خواب شما؟()   لینک