تعبير خواب


+ تعبیرخواب 20

آرد

   تعبیر دیدن آرد در خواب این است که به شما مال و نعمت حلال و بی رنج می رسد. دانیا ل ( علیه السلام) گوید: اگر ببیند که آرد از آسمان چون برف آید تعبیرش این است که به مال و ثروت حلال می رسد. آرد جو تاویل درستی دین و آرد گندم سود زیادی از تجارت می باشد که باسد وجوهات شرعی آن را بدهد تا زیادتر شود.

 

ازدواج یا مراسم عروسی

   تعبیرش این است که در یک مهمانی دوستان خوبی پیدا می کنید و شما را در کارها یاری می کنند و مشکلاتتان حل می شود. والله اعلم.

 

آسیاب

   دیدن آسیاب در خواب تعبیرش بزرگ شدن نام، جوانمردی ونیکویی است.اگر آسیاب کار کند، تعبیرش رفاه و آسایش در زندگی و از کار افتادن آسیاب علامت رها شدن از کار است.

 

انگبین ( عسل)

   کرمانی می گوید: دیدن انگبین در خواب غنیمتی است از مال ونیکی کردار ها. حضرت امام صادق ( علیه اسلام) می فرماید: خوردن انگبین در خواب بر سه وجه است: اول روزی حلال ، دوم : فایده و سوم: کام دل یافتن.

 

افیون ( تریاک)

   ابن سیرین می گوید : دیدن افیون در خواب تعبیرش غم و اندوه و خوردن آن نیز نشانه غم و اندوه و مصیبت است.

 

بیابان

   حضرت دانیال ( علیه السلام) می فرماید

 

طلاق

   دیدن طلاق دادن درخواب چندان خوب نیست از جاه و مرتبه خود بر اثر تهمت و غیره عزل می شوید. اما صدقه اثر آن خواب را خنثی می کند.

 

ریسمان

تعبیر دیدن ریسمان یا طناب در خواب نشانه قوت است، تعابیر دیگر آن راه راست و مهتری و بزرگتری است، اگر در خواب دیدید که مشغول بافتن ریسمان هستید، نشانه آن این است که مسافرشما از سفر برمیگردد.

 

 

شستن لباس با صابون

ابن سیرین میگوید اگر در خواب دیدید که لباس خود را با صابون میشویید تعبیرش این است که از کارهای بد بازمیگردید و شستن لباس دیگران هم همین تعبیر را دارد.

 

رقصیدن

امام جعفر صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: رقاصی در خواب دلیل بر غم و اندوه ومصیبت است.

ابن سیرین می گوید: رقص و پایکوبی کردن در خواب تعبیرش غم و اندوه است.

برخی تعبیر آن را بیماری میدانند و عده ایی دیگر رق مرد در خواب را رهایی وی از زندان تعبیر میکنند.

 

 

نویسنده : مهدی ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/٩
    خواب شما؟()   لینک