تعبير خواب


+ تعبیر خواب -21

اجتماع (شلوغی)

دیدن اجتماع یا شلوغی میانه است . صدقه بدهید زیرا ممکن با کسی درگیر شوید. مواظب باشید خونسردی خود را از دست ندهید.

 

اسلحه

دیدن هرنوع اسلحه اعم از سرد و گرم در خواب خوب نیست. صدقه بدهید که بلا رفع شود.

 

انگشتان

ابن سیرین می گوید: دیدن پنج انگشت دست راست پنج نماز است و پنج انگشت دست راست فرزندان برادر است و همچنین انگشتان میانی نشانه نماز بامداد است.

جابر میانی می گوید: اگر در خواب ببیند که انگشت میانی او بریده بود تعبیرش قوه و مال است.

 

بز

ابن  سیرین می گوید : تعبیر دیدن بز در خواب مرد بزرگ است و اگر در خواب دیدید پوست بز را می کندید نشانه این است که مال بسیار به دست می آورید.

کرمانی میگوید: اگر در خواب دیدید که در خانه بز دارید تعبیرش صاحب خانه شدن شما میباشد.

جابر مغربی می گوید: اگر در خواب دیدید که گوشت بز ماده می خورید نشانه این است که بیمار میشوید ولی خیلی زود خوب میشوید.

 

بالش (متکا)

تعبیرش ازدواج کردن است.

 

پوتین یا کفش

اگر در خواب دیدید که پوتین یا کفش شما گم شده است از گرفتاری و تنگنایی نجات پیدا میکنید و اگر کفش نو خریدید همسر مهربان وخوبی نصیب شما خواهد شد.

 

تهمت زدن و افترا

اگر در خواب دیدید که به کسی تهمت و افترا میزنید . در امور خود تفکر کنید که به کسی ظلم نکرده باشید و اگر کسی از شما  ناراضی است رضایت وی را به دست بیاورید و صدقه بدهید تا وجدانتان پاک شود.

 

جن یا اجنه

اگر کسی اجنه در محلی ببیند تعبیرش این است که در آن محل آشوب میشود و بین مردم اختلاف پیش می آید.

 

جراحت یا زخم

دیدن زخم و تاول در بدن خوب است و تعبیرش این است که مال و ثروت شما زیاد میشود.

 

خوابیدن

اگر در خواب دیدید که در جای با صفایی خوابیده اید با کسی که قهر هستید آشتی میکنید و از جایی که گمان ندارید برایتان هدیه می آورند و از گرفتاری ها خلاص میشوید.

 

 

نویسنده : مهدی ; ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٢٧
    خواب شما؟()   لینک