تعبير خواب


+ تعبیرخواب - 19

 

آزمایشگاه یا بیمارستان

تعبیرش این است که خطری شما را تهدید می کند، مراقب خود باشید و صدقه بدهید.

 

آسیب دیدن

اگر آسیب دیدید و همراه با درد بود ولی خونریزی نداشتید ، صدقه بدهید خوب نیست ولی اگر خون آمد طوری نیست.

 

اسب

دانیال نبی (ع) معتقد است: اسب تازی در خواب نشانه بزرگی و عزت است و نیز جاه و مقام و اگر در خواب دیدید که بر اسب تازی سوار شدید و اسب مطیع شماست تعبیرش رسیدن به مقام های بالا است. کرمانی می گوید نشستن بر اسب ابلق نشانه گواهی دادن بر کارهای وی می باشد و اگر بر اسب سیاه نشسته باشد، تعبیرش بدست آوردن مال و منال است.

 

باغ و بوستان

دیدن باغ و بوستان در خواب تعابیر زیادی دارد که عبارت است از: زن ، پسر، کنیز، عیش و خوشدلی مال، رهایی از غم . اگر در خواب دیدید که میوه چیدید و خوردید تعبیرش برخورداری و گذران نیکوو خوب از عمر است.

 

بلبل

کرمانی می گوید: دیدن بلبل در خواب نشانه فرزند و شنیدن آواز بلبل نشانه کلام خوش و سخن لطیف است.

 

پیانو

اگر پیانودر خواب دیدید تعبیرش این است که در کارتان موفق خواهید شد، در همین کار مشغول باشید و آن را ترک نکنید.

 

جنازه

دیدن جنازه در خواب بسیار خوب است اگر قصد شروع به کاری را دارید، همت کنید که حتما موفق می شوید.

 

جوی آب

ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن جوی آب در خواب اگر آب خوش طعم و پاکیزه باشد تعبیرش خوشی زندگانی است و نشستن در جوی آب صاف نشانه رها شدن از غم، شفا یافتن ، پرداخت قبض و زود آمدن از سفر است.

 

درویش یا مداح

دیدن درویش و یا مداح در خواب تعبیرش رسیدن خبری خوش از راه دوری برای شماست که انتظار شنیدن آن را نداشتید.

 

درخت خرما

تعبیرش مردی شریف و عالم است و اگر ببیند که درخت خرمایی در خانه دارد، تعبیرش این است که با مردی بزرگ و عالم دوست میشود.

 

پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

 

 

 

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

 

 

 

 

نویسنده : مهدی ; ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۱٦
    خواب شما؟()   لینک

+ تعبیر خواب-18

آرامگاه

تعبیر دیدن آرامگاه در خواب خوب نیست، صدقه بدهید چرا که تعبیرش بیماری مهلک است.

 

آب

تعبیر دیدن آب زلال در خواب، نشانه روشنایی است و موجب افزایش روزی و گشایش کارها می شود. تعبیر دیدن آب گل آلود غم است که می توان با دعا نیایش و دادن صدقه آن را برطرف کرد.

 

بینی

دیدن بینی در خواب نشانه عزت، جاه، مال و فرزند است. اگر در خواب دیدید که از بینی شما خون می آید تعبیرش این است که مسافرتان به سلامت از سفر باز می آید.

 

بوسه

اگر در خواب دیدید که کسی را می بوسید ممکن است بین شما و همان شخص کدورت ایجاد شود و از هم جدا شوید.

 

بوق زدن

اگر در خواب دیدید که کسی به طرف شما بوق میزند، تعبیرش رسیدن خبری ناگهانی به شماست که اصلا انتظار آن را نداشتید.

 

پول

اگر در خواب پول دیدید تعبیرش غم است صدقه بدهید ولی اگر درخواب کسی به شما پول داد، تعبیرش رسیدن خبر تولد پسری به شماست. اگر پول طلا در خواب دیدید تعبیرش گران شدن اجناس است.

 

حبس و زندان

اگر در خواب خود را در زندان دیدید مراقب باشید، چرا که عده ایی قصد فریب شما را دارند، مراقب روابط خود باشید.

 

خوک

تعبیر دیدن خوک در خواب دگرگونی زندگی است و اگر گوشت خوک را ( که در دین مبین اسلام حرام و نجس ) است را خوردید، مراقب کار خود باشید که مال حرام داخل اموال شما نشود که عاقبت شومی دارد.

 

استاد

اگر استاد خود را در خواب دیدید تعبیرش این است که معامله ایی سودمند شرکت میکنید و سود فراوان خواهید برد.

 

دوغ یا ماست

تعبیرش زیاد شدن روزی و خیر و برکت است.

 

 

پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

 

 

 

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

 

 

نویسنده : مهدی ; ساعت ٢:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱۸
    خواب شما؟()   لینک

+ تعبیر خواب-14

جنب بودن

   اگر ببیند که در خواب جنب است، تعبیر آن این است که در مال حرام افتاده و سرگردان می باشد. بعضی از معبران ( تعبیر کنندگان خواب) می گویند سفر می کند ولی به مقصود خود نمی رسد و وقت و سرمایه اش بیهوده تلف می شود ولی اگر ببیند که غسل جنابت کرد و لباسهای تازه پوشید تعبیرش رفع مشکلات و زیاد شدن روزی است.

 

روح

   اگرر در خواب احساس کردید که در برابرتان یک روح است، ممکن است به یک ماجرای ناخواسته و بد دچار شوید. مواظب اعمال و رفتار خود باشید؛ صدقه بدهید و خدا را بسیار یادکنید.

 

وضو گرفتن

   اگر در خواب دیدید که دست و صورت را می شویید و به اصطلاح مشغول وضو گرفتن هستید، تعبیرش ایمن شدن شما از خلق است. تعابیر دیگر وضو گرفتن شفاگرفتن از بیماری و پرداخت دیون است.

 

حشره

   دیدن هرنوع حشره مانند مگس، پشه ، ملخ و غیره تعبیرش مصیبت است؛ با دادن صدقه خود را از این مصیبت محفوظ کنید.

 

صندوق

   تعبیر دیدن صندوق در خواب کسب جاه و مقام می باشد، اگر زنی در خواب ببیند که صندوقی نو دارد به جاه و مقام می رسد و اگر مردی صندوقی را در خواب ببیند مخصوصا اگر آن صندوق نو باشد زنی خوبرو و پارسا نصیبش خواهد شد ولی اگر صندوق کهنه باشد تعبیرش برعکس است. امام صادق ( علیه السلام) می فرمایند: دیدن صندوق در خواب بر سه وجه است: عزت وجاه ؛ بلندی و زن.

 

غول ( هیولا)

   اگر در خواب غول یا هیولا دیدید و ترسیدید تعبیرش آشوب و بلوا در دیاری است که در آن زندگی می کنید ولی اگر از آن هیولا نترسیدید، تعبیرش موفقیت شما در کاری است که پیش رو دارید و در آن کار ضرر نمی کنید.

 

لاک پشت

   اگر لاک پشت در خواب دیدید دلیل آن است که بدون جهت و هدف برای درآمد بیشتر دوندگی می کنید و اعتدال را رعایت نمی کنید و موفق نخواهید شد ولی اگر در خواب گوشت لاک پشت را خوردید خیلی خوب است.

 

ضامن شدن

   اگر کسی از شما خواست که ضامن او بشوید، تعبیرش این است که یک گرفتاری در انتظار شماست ولی اگر صدقه بدهید و خدا را یاد کنید در مدت کوتاهی رفع می شود.

 

ساطور

   ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن ساطور در خواب ، مردی شجاع است که کارهای دشوار را به آسانی حل می کند، اگر در خواب ببیند که در دستش ساطور است یا کسی به او داد تعبیرش آن است که او با مردی با صفاتی که گفتیم آشنا می شود و اگر ساطور بشکند از چنین فردی جدا خواهد شد.

 

عدس

   ابن سیرین می گوید: دیدن عدس در خواب تعبیرش نیکو است، زیرا حضرت  ابراهیم  خلیل الله آن را خیلی دوست می داشت؛ ابراهیم اشعث عقیده دارد که دیدن عدس نشانهی مال است.

 

   

نویسنده : مهدی ; ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٥/۱
    خواب شما؟()   لینک

+ تعبیر خواب - 10

انگور

   حضرت دانیال علیه‌اسلام گوید: تعبیر خوردن انگور در وقت خود غم و اندوه و بی‌وقت ترس و بیم است، خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا است. حضرت امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: دیدن انگور سیاه و سفید در وقت و یا بی‌وقت سه تعبیر دارد که عبارت است از: فرزند نیک، علم و مال حلال،  فشردن انگور در خواب از دید آن حضرت سه وجه دارد که عبارت است از: مال با خیر و برکت، فراخی نعمت و امان یافتن از قحطی و بلا.

 

مطبخ ( آشپزخانه)

   دیدن مطبخ در خواب دلیل خدمتکار خانه است و اگر ببیند مطبخ با گل و خشت می‌سازد تعبیرش این است که با فرد دینداری ازدواج خواهدکرد ولی اگر از گچ و آجر باشد آن فرد بی‌دین و ایمان است.

 

مدال یا نشان

   اگر در خواب نشانی را به سینه‌ی شما آویزان کردند به زودی رویدادی شادکننده برای شما به وقوع خواهد پیوست ولی اگر مدال از سینه‌ی شما کنده و یا گم شد ، مقام خود را از دست می‌دهید؛ صدقه بدهید...

 

حوض

   ابن‌سیرین می‌گوید: اگر در خواب دیدید که خود را با آب حوض می‌شویید، نشانه‌ی این است که توفیق رهایی از گناه و توبه را پیدا خواهید کرد. اگر آب حوض را بخورید و آن آب گوارا و شیرین باشد تعبیر آن سالم بودن در دوران زندگی و زیاد شدن مال و دارایی است و اگر اهل آموختن علم باشید علم شما زیاد می‌شود. حضرت امام‌صادق علیه‌السلام دیدن حوض را در خواب نشانه‌ی: مردی، منفعت، توانگر شدن، جمع‌کردن مال و عالمی که دیگران از او علم و نفع حاصل کنند می‌داند.

 

ساحل دریا

   اگر در خواب خود را در ساحل دریا مشاهده کردید، بین شما و همسر و یا دوستتان سوءتفاهم ایجاد می‌شود، بیشتر مراقب اخلاق و رفتار خود باشید.

 

پروانه

   اگر پروانه به خواب شما آمد و رنگی بود تعبیرش خوب است ولی اگر سیاه بود،  تعبیرش این است که با شخص ضعیف و نادانی رابطه برقرار می‌کنید.

 

خرگوش

   ابن‌سیرین می‌گوید دیدن خرگوش در خواب نیکو نیست و اگر ببینید که خرگوش را گرفتید و یا کسی به شما خرگوش داد تعبیر آن این است که همسری بد نصیب شما خواهد شد. اگر ببینید که از گوشت آن می‌خورید و پوست آن را بر تن می‌کنید تعبیرش رسیدن مالی اندک از جانب همسرتان به شما می‌باشد . جابر گوید: خرگوش به خواب دیدن زنی پارسا و خاموش باشد اگر آن خرگوش را در خانه‌ی خود ببیند، زنی پارسا و نیکوکار به وی رسد ولی اگر خرگوش را بکشد از جانب همسرش به او ضرر می‌رسد.

 

آتش

   دیدن آتش در خواب نشانه‌ی نزدیک شدن به حاکم وقت و گشاده‌شدن کار بسته است. اگر آتش در خانه دیدید نشانه‌ی بالاگرفتن کار و زیاد شدن مال است.

 

کلاه

   اگر در خواب دیدید که کلاهی بر سر دارید، تعبیرش این است که در کاری گرفتاری برایتان پیش می‌آید و اگر کلاه را از سرتان در بیاورید گرفتاریتان رفع خواهد شد. اگر کلاه را بر سر کس دیگری بگذارید او به گرفتاری دچار می‌شود و اگر کلاه را گم کنید و پیدا نکنید تعبیرش این است که مالی را از دست می‌دهید. اگر کلاه کثیف و چروکیده بر سرتان بگذارید عمرتان کم می‌شود . و اگر در جایی باشید که کلاه‌های زیای را در اطراف خود ببینید تعبیرش آن است که از دوستانتان جدا می‌شوید و تنها می‌مانید. صدقه بدهید تا رفع شود.

 

گربه

   تعبیر دیدن گربه در خواب بیماری است و ممکن است کسی در کار شما قصد حیله داشته باشد یا قصد دزدی از خانه‌ی شما را داشته باشد. به خدا پناه ببرید و در پناه او باشید. 

  

 

پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

 

 

 

 

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

 

نویسنده : مهدی ; ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱۸
    خواب شما؟()   لینک

+ تعبیر خواب 4

   آب فوران کردن

اگر کسی که فوران آب را دید قرض‌دار باشد، قرضش ادا می‌شود و از غم رهایی می‌یابد و کارش پیشرفت می‌کند. وی باید ذکر خدای تعالی را بگوید تا خداوند در نعمت را به روی او بگشاید.‌

 

   آسیب

اگر در خواب آسیب همراه با درد باشد ولی خونی در کار نباشد خوب نیست، باید صدقه داد. ولی اگر خون آمد چیزی نیست.

 

   پارچه

دیدن پارچه الوان و رنگارنگ در خواب دلیل خانه‌تکانی و تحول در خانه و زندگ‌ی شماس.

 

   فندق

ابن سیرین می‌گوید: اگر مغز فندق را در خواب ببینید دلیل کسب مال و ثروت است. ولی اگر فندق بسیار ببیند تعبیرش آن است که از شخص بخیلی به وی منفعت   فراوان می‌رسد و اگر ببیند که شخصی برای وی فندق بیاورد تعبیرش این است که با او مال و ثروت می‌رسد.

 

   سوگند

اگر در خواب دیدید که سوگند می‌خورید تعبیر آن این است که از گناهان خود توبه کرده و انسانی راستگو و درستکار در میان مردم می‌شوید.

 

   غوره

چنانچه در خواب دیدید که غوره می‌خورید نشانه‌ی این است که مالی را به سختی به دست می‌آورید و فروختن آن در خواب نیز نشانه‌ی نداشتن غم و اندوه است.

 

   ساز ( آلات موسیقی)

اگر در خواب یکی از آلات موسیقی را می‌زدید با دوست جدیدی آشنا می‌شوید که ظریف و آراسته و خوش‌خوی است ولی اگر هریک از این سازها را در مقابل خود دیدید به زودی طلب شما وصول می‌شود و خوشحال می‌شوید.

 

   درب

دیدن درب در خواب تعابیر گوناگونی دارد که مهم‌ترین آن، این است که: اگر در خواب درب را گشود تعبییر آن گشایش در کار‌ها و ایمن شدن از بلایاست.

 

   تریاک

ابن سیرین می‌گوید اگر کسی در خواب تریاک را جهت مداوای بیماری بخورد از رنج رها می‌شود و گرفتاری‌هایش برطرف می‌شود ولی اگر به قصد خوشگذرانی باشد تعبیرش برعکس است.

 

   سیب

دیدن سیب در خواب دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن هم نشانه‌ی این است که از کسی به او آزار اذیت می‌رسد که البته با صدقه و کمک به محرومان رفع می‌شود.

نویسنده : مهدی ; ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٤/٥
    خواب شما؟()   لینک

+ تعبیر خواب - 3

 

 

آب‌گوشت

دیدن آبگوشت در خواب دلیل بر خیر و برکت و زیادی روزی است و نیز درآمد شما افزون خواهد شد.  

آشپزخانه

دیدن آشپزخانه در خواب دلیل بر آن است که دوست شما از راه دور برای شما سوغاتی می‌اورد و یا به یک مهمانی بزرگ دعوت می‌شوید.

  ارث

دلیل بر آن است که طلب عقب افتاده‌ی شما وصول می‌شود.  

الماس

کاری را که دنبال کرده‌اید به نتیجه می‌رسد و به آرزوی دیرینه‌ی خود می‌رسید؛ شایسته است انسان هنگامی که به آرزوی خود رسید با صدقه دادن از خداوند سپاسگذاری کند و با زیردستان و فقرا مهربانی کند و همواره به یاد خداوند باشد.  

حمام

دیدن حمام و یا حمام رفتن در خواب تعابیر گوناگونی دارد؛ یکی از مهم‌ترین تعابیر آن این است که اگر در خواب دیدید که در حمام غسل کردید و بیرون آمدید نشانه‌ی این است که قرض شما ادا می‌شود.

  روستا

ابن‌سیرین می‌گوید: دیدن روستا در خواب تعبیرش خیر است و اگر در خواب دید که از روستا به شهر می‌رود تعبیرش ایمن شدن از فتنه و بلا و درست شدن کارهاست‌ و اگر روستایی به او بخشیدند نشانه‌ی رسیدن خیر و برکت به اوست.  

خشم

اگر در خواب کسی را عصبانی دیدید و با او گلاویز شدید به خواسته‌های خود نمی‌رسید و باید کوشش بیشتری نمایید.

  حادثه ( تصادف کردن)

اگر کسی در خواب دید که تصادف کرده و مجروح شده است تعبیرش گرفتاری و بدبختی است. ولی با دادن صدقه و توکل بر خداوند برطرف خواهد شد.  

حفاری

اگر در خواب دیدید که جایی را حفاری می‌کنید دلیلش این است که در امد معیشت اسراف می‌کنید و پیامد بدی دارد ؛ بیشتر مواظب رفتار خود باشید.

  ترشی

اگر در خواب ترشی خوردید در آینده بین شما و دوستانتان اختلاف پیدا می‌شود و اگر ترشی را نخوردید و دور ریختید بین شما و دوستانتان دوستی و محبت زیاد می‌شود.

 

 

پیشنهاد ویژه : {قلم} کلیک کنید

برای اطلاع از شرایط باورنکردنی سفارش آگهی به لینک مقابل بروید {شرایط ویژه سفارش آگهی / کلیک کنید }

 

 

 

 

نویسنده : مهدی ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱/٦
    خواب شما؟()   لینک