تعبير خواب


+ تعبیر خواب-13

فرعون

   ابن سیرین می گوید: اگر ببینید که به شکل یکی از پادشاهان ستمگر یا فرعون درآمد، تعبیرش آن است که در آنجا ظلم زیاد می شود. ( اهالی صدقه بدهند تا بلا رفع شود)

 

سوزن

   اگر در خواب دیدید که مشغول دوختن هستید، تعبیرش این است که شغلهای پراکنده شما باهم می آید وحاجتتان برآورده می شود. کرمانی می گوید: دوختن جامه علامت نیکوشدن احوال ورسیدن به مراد است؛ اگر در خواب سوزن را در پارچه فروکردید تعبیرش این است که سرانجام کاری که انجام می دهید به خوبی و خوشی  خواهد بود/

 

پشم

   ابن سیرین می گوید: دیدن پشم در خواب نشانه ی مال حلال و روزی است. اگر در خواب دیدید که پشم گوسفند دارید یا کسی آن را به شما داد، نشانه ی کسب مال و اموال به اندازه ی آن پشم است. جابر مغربی می گوید دیدن پشم شتر نشانه ی اموال است.

 

مکه ( کعبه)

   اگر در خواب کعبع مکرمه را ببینید تعبیرش آن است که به زودی به زیارت خواهد رفت واگر آنجا را بسیار آباد ببیند، تعبیرش به دست آوردن  مال است ولی اگر خراب ببیند تعبیرش بر عکس خواهد بود.

 

هوا

   ابن سیرین می گوید: اگر هوا سرخ باشد نشانه قتل واگر هوا سبز باشد نشانه ی زیاد شدن غلات و به خصوص گندم و جو خواهد بود.

 

دندان

   اگر در خواب دیدید که دندان شما درد می کند، تعبیرش مبتلا شدن شما به غم است. ( صدقه بدهید تا بلا رفع شود) ؛ اگر دندان از دهان شما بیرون افتاد یکی از اقوام شما فوت می کند ولی اگر دندان سفید و تمیز در خواب دیدید علامت ازدواج است.

 

یعقوب نبی   ( علیه السلام)

   اگر کسی حضرت یعقوب (علیه السلام) را در خواب ببیند؛ تعبیرش این است که خداوند به او فرزندان زیادی عطا خواهد کرد.

 

برهنگی ( لخت بودن)

   محمد بن سیرین می گوید: اگر در خواب دیدید که برهنه هستید و از مردم شرم می کنید نشانه ی این است که به سفر حج می روید. حضرت امام صادق ( علیه السلام) می فرماید: دیدن برهنگی در خواب نشانه ی مرد صالح ، خیر و نیکی است.

 

آش

   اگر آش رشته در خواب دیدید از تنهایی رها می شوید ، دوستان و اقوام به دیدن شما می آیند و یا شما را به مهمانی خودشان دعوت می کنند. دیدن هرنوع آش دیگر هم در خواب خوب است.

 

طباخی

   ابن سیرین می گوید: اگر خود را در حال طباخی کردن ببیند و آن غذایی که می پزد خوش طعم باشد، به او منفعت و سود می رسد واگر بدمزه باشد ضرر و زیان به وی خواهد رسید.

 

نویسنده : مهدی ; ساعت ۱:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۱۱
    خواب شما؟()   لینک